056 22 62 50
Leysen & Vanbelle - Puur Advocatuur
Tarieven en dienstenwet

Tarieven

Wij maken een onderscheid tussen erelonen, kantoorkosten en de kosten aan derden door ons voorgeschoten.

Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend naargelang de complexiteit, het belang, de aard, de hoogdringendheid van de zaak,… Wij houden eveneens rekening met uw persoonlijke situatie en uw financiële draagkracht.  Het is uiteraard mogelijk hier concrete afspraken over te maken.  Het uurloon varieert tussen 100,00 EUR en 200,00 EUR en kan eventueel gekoppeld worden aan een succesfee bij een succesvolle afhandeling van uw zaak.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de opening van het dossier, briefwisseling, e-mails, aangetekende briefwisseling, dactylografie, verplaatsingen, afdrukken en kopieën, faxen, ...

Desgevallend kunnen kosten aan derden of gerechtskosten verschuldigd zijn zoals kosten aan de griffie, gerechtsdeurwaarder, notaris, hypotheekkantoor, registratiekantoor, derde-advocaat, vertaler, deskundige, ...

Op de door de advocaat aangerekende erelonen en kantoorkosten en, naar gelang het geval, op de voorgeschoten kosten is tevens 21% BTW verschuldigd.

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Dit kan vermijden dat u bij afloop van de procedure met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd.  De provisies worden uiteraard in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisiefactuur.

Alle facturen uitgaande van een advocaat van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE BVBA zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt per begonnen maand een interest van 1% aangerekend, alsook een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Bij gebreke aan betaling, kan beslist worden alle prestaties op te schorten.

Identificatiegegevens

Mr. Jan LEYSEN en mr. Joke VANBELLE zijn beiden zaakvoerder van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE BVBA met ondernemingsnummer 0544.994.795.
Het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE groepeert de volgende advocaten:

  • Jan LEYSEN
  • Joke VANBELLE
  • Tim DE VOGELAERE met BVBA DE VOGELAERE TIM, met vestiging te 8500 Kortrijk, Groeningekaai 25/35 en met ondernemingsnummer 0627.673.340.
  • Sarah LEYSEN, vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19 en ondernemingsnummer 0555.992.320.
  • Bo MANDERICK, met vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19 en ondernemingsnummer 0660.566.733.
  • Elise BERGEN, met vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19 en ondernemingsnummer 0704.711.433.

Het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE BVBA heeft haar vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19.

Advocaten - Beroepsorde

De advocaten van dit kantoor staan hun cliënteel zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden bij in alle takken van het recht en dit hoofdzakelijk in het burgerlijk, het handels- en het strafrecht. Voor meer uitleg dienaangaande verwijzen wij u graag door naar de rubriek ‘specialisaties’. Ook verlenen zij aan hun cliënteel juridisch advies en verschaffen zij juridische bijstand.

Alle advocaten van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE BVBA zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Orde van Advocaten Kortrijk die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & VANBELLE BVBA is verzekerd via een collectieve polis met nummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe NV, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500,00 EUR per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250,00 EUR. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300,00 EUR.
De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of bij klachten kan u terecht per post op het adres Koning Leopold I-straat 19 te 8500 Kortrijk, via telefoon op het nummer 056 22 62 50, via fax op het nummer 056 21 94 96 of via e-mail op het adres info@puuradvocatuur.be

Geschillen

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

facebook-official