220928 LEYSEN DEVOGELAERE 071

FAQ

Wij gaan steeds op zoek naar het juiste antwoord.

Maak een afspraak

Wat de vraag ook is, wij gaan steeds op zoek naar het juiste antwoord. Hieronder vindt u een greep uit de vragen die wij dagelijks krijgen. Voor meer concrete info kan u ons contacteren via mail of telefoon.

Algemeen

Is een procedure altijd nodig?

Neen, waar mogelijk streven wij een minnelijke oplossing na. In alle specialisaties is onze eerste reflex, nagaan of een er onderling akkoord mogelijk is. Of het nu gaat om een discussie omtrent de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval of een echtscheiding, via onderhandeling en doelgerichte communicatie is er dikwijls heel veel mogelijk en dit op korte termijn. Wanneer een procedure toch onafwendbaar is, gaan wij er echter evenzeer met volle overtuiging voor.

Wat kost een advocaat?

De kostprijs hangt af van uw concreet dossier. We vertellen u er graag meer over onder onze rubriek tarieven.

Wat is een rechtsplegingsvergoeding?

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die de “verliezende partij” dient te betalen na een gerechtelijke procedure. Hiermee kan u minstens een deel van uw advocatenkosten recupereren. Of u een rechtsplegingsvergoeding kan krijgen en hoe hoog die is, wordt bepaald door de rechter.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

U kan gratis bijstand krijgen van een van onze advocaten indien u goed verzekerd bent. Bekijk hiervoor onze rubriek gratis bijstand.

Is het mogelijk om van advocaat te veranderen hoe gebeurt dat?

Het is belangrijk dat u met uw advocaat een spreekwoordelijke klik heeft. Als die klik er niet is, zullen wij steeds zo eerlijk zijn u dat te zeggen. Omgekeerd is het ook helemaal geen schande om zelf te veranderen van advocaat. U neemt dan best een afspraak met een nieuwe advocaat, die het dossier voor u opvraagt bij zijn voorganger.

Wat is een dagvaarding? En wat is het verschil met een verzoekschrift?

Een dagvaarding is een officieel exploot van een gerechtsdeurwaarder waarmee een procedure kan worden opgestart. Indien u een dagvaarding ontvangt doet u er best aan om onmiddellijk contact te nemen met een advocaat. Indien op de zitting van de rechtbank niemand verschijnt, riskeert immers dat de zaak in uw afwezigheid (“bij verstek”) zal worden behandeld.

Een verzoekschrift is een gelijkaardig document waarmee een procedure wordt opgestart. Het grote verschil met een dagvaarding is dat een verzoekschrift niet wordt overgemaakt door een deurwaarder en dus een goedkopere manier is om de procedure aan te vatten. Indien het wettelijk toegelaten is om te werken met een verzoekschrift, kiest ons kantoor steevast voor deze goedkopere manier van rechtsingang. Indien u zelf een verzoekschrift ontvangt, moet u evenzeer onmiddellijk contact opnemen met een advocaat.

Wat is een inleidingszitting?

Meestal wordt een zaak op de eerste zitting van de rechtbank niet meteen behandeld. Deze “inleidende zitting” dient dan om afspraken te maken in verband met verloop van de procedure. Wie moet tegen welke datum zijn standpunt op papier zetten? Wanneer wordt de zaak gepleit? Hoe lang zullen de pleidooien in beslag nemen? Al deze vragen komen aan bod op de inleidende zitting.

Wat zijn conclusietermijnen?

Het is een misvatting dat advocaten alleen maar “pleiten”. Advocaten zijn in de eerste plaats ook juristen, die veel tijd steken in het redigeren van juridische documenten. De rechtbank verwacht – zeker in burgerlijke procedures - dat de advocaat op een bevattelijke wijze zijn juridische argumentatie op papier zet. Vandaar dat op de inleidende zitting dikwijls termijnen worden bepaald binnen dewelke dit dan dient te gebeuren. Men spreekt dan over “conclusietermijnen”.

Hoe kan ik mijn strafblad laten wissen?

Vaak denkt men dat een strafblad vanzelf gewist wordt, dit klopt niet. Terug een blanco strafregister bekomen kan via een verzoek tot herstel in eer en rechten. Die procedure verloopt via de Kamer van Inbeschuldigingstelling en u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de betaling van de boetes die werden opgelegd. We kunnen u bijstaan in deze procedure maar let op, een verzoek tot herstel in eer en rechten kan gemakkelijk een jaar tijd in beslag nemen. Begin er dus op tijd aan!

Verkeer

Algemeen

Mag ik mijn rijverbod in het weekend uitvoeren?

De wet voorziet de mogelijkheid om het door de rechtbank opgelegde rijverbod enkel uit te voeren tijdens het weekend en feestdagen.

Alzo mag u tijdens de weekdagen gewoon met uw voertuig blijven rijden.

Dit betreft een gunst (en geen recht) en dient uitdrukkelijk te worden gevraagd aan de rechtbank. De rechtbank is niet verplicht in te gaan op deze vraag.

Indien een alcoholslot wordt bevolen of medische en psychologische proeven worden opgelegd, kan evenwel geen weekendrijverbod worden bekomen.

Praktisch dient u binnen de 4 dagen na ontvangst van de uitnodiging door de Politiediensten uw rijbewijs op de griffie neer te leggen, alwaar u een attest zal meekrijgen waarmee u naar de gemeente dient te geen om een tijdelijk rijbewijs te bekomen.

Het verval start op vrijdag 20 uur tot zondag 20 uur en van 20 uur op de vooravond van de feestdag tot 20 uur op die feestdag.

Het weekendverbod blijft lopen totdat alle door de rechtbank opgelegde dagen zijn verstreken, waarbij desgevallend de dagen die u reeds onderging tijdens een onmiddellijk inning in mindering worden gebracht.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het terug verkrijgen van mijn rijbewijs na afloop van mijn rijverbod?

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen van een theoretische en/of praktisch rijexamen en/of van een medisch en psychologisch onderzoek, indien zij dit wenselijk acht.

In sommige gevallen is de rechtbank daartoe wettelijk verplicht. Dit is het geval bij sommige overtredingen, zoals dronkenschap, in geval van herhaling of indien u een jonge bestuurder bent.

U kunt de rechtbank desgevallend verzoeken om uw geldboete te verminderen met de kostprijs van de examens of onderzoeken.

Wanneer ben je ‘jonge bestuurder’?

Je wordt als jonge bestuurder beschouwd als je minder dan 2 jaar houder bent van een rijbewijs B, ongeacht jouw leeftijd.

Welke boetes en kosten riskeer ik bij een veroordeling?

Per overtreding voorziet de wetgever een sanctie, waaronder een geldboete, waarbij zij telkens de minimum en de maximum bepaalt. Tussen deze wettelijke minima en maxima is de rechtbank vrij te oordelen.

De rechtbank kan toch een geldboete opleggen beneden het wettelijk minimum indien u desgevallend bewijs levert van uw precaire financiële situatie.

De rechtbank kan ook beslissen om een deel van de geldboete met uitstel op te leggen, zodat het werkelijk te betalen deel beperkt blijft.

Verder dien je er rekening mee te houden dat de in de wet voorziene bedragen dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. Sinds 2017 bedraagt de factor 8. Als je veroordeeld wordt tot een geldboete van 20,00 EUR, betekent dit eigenlijk een boete van 20,00 EUR x 8 ofwel 160,00 EUR.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je, in geval van veroordeling, gehouden wordt tot het dragen van de procedurekosten.

Iedereen die veroordeeld wordt tot een geldboete van meer dan 25,00 EUR, dient bovendien een forfaitaire bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds. Heden bedraagt deze bijdrage 200,00 EUR.

Tot slot dient elke veroordeelde een vaste bijdrage te betalen aan het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand. Heden bedraagt deze bijdrage 20,00 EUR.

Moet ik als werkgever meedelen wie met het voertuig reed bij een overtreding?

Ja, dit is wettelijk verplicht en indien u dit weigert kan u eveneens gedagvaard worden voor het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder.

Snelheid

Hoe snel is te snel?

Doorgaans dagvaardt het parket bestuurders die meer dan 30 km/u te snel rijden binnen de bebouwde kom en meer dan 40 km/u te snel rijden buiten de bebouwde kom. Dit is echter maar een richtlijn en die richtlijn ligt niet vast. Bij een uitgebreid strafblad of een ijverig Openbaar Ministerie kunnen de marges dus kleiner zijn, het Openbaar Ministerie beslist namelijk wanneer ze tot dagvaarding overgaan.

Wat is een minnelijke schikking?

Bij kleinere snelheidsovertredingen ontvang je een minnelijke schikking. Dit is eigenlijk gewoon een boete, de tarieven hiervoor liggen doorgaans lager dan de tarieven die de politierechtbank zal opleggen. Als u die minnelijke schikking niet betaalt wordt u uiteindelijk ook gedagvaard.

Alcohol en drugs

Hoeveel alcohol is te veel?

Er wordt streng opgetreden bij alcohol in het verkeer. Alcohol heeft immers een enorme impact op uw reactievermogen, zodat geïntoxiceerde bestuurders vaak betrokken geraken bij verkeersongevallen.

In België bestaat er evenwel geen nultolerantie. De wegverkeerswet voorziet een bestraffing vanaf een gemeten alcoholconcentratie van 0,22 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,5 promille in het bloed).

Indien je een professioneel bus- , vrachtwagen- of taxibestuurder bent, gelden evenwel strengere grenzen. Een alcoholconcentratie van 0,08 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,2 promille in het bloed) is reeds strafbaar.

Bij het vaststellen van een niet-toegalaten alcoholconcentratie riskeer je dat uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken. Hetgeen je ondergaat tijdens de onmiddellijke intrekking wordt afgetrokken van het eventuele rijverbod dat door de rechter wordt opgelegd in geval van veroordeling.

Let op: het misdrijf ‘dronkenschap’ is te onderscheiden van het misdrijf ‘alcoholintoxicatie’. Dronkenschap staat volledig los van de graad van alcoholintoxicatie. Voor het beoordelen van het misdrijf ‘dronkenschap’ wordt enkel rekening gehouden met de uiterlijke tekenen (bv. alcoholgeur, gang van wandelen, gedraging, bloeddoorlopende ogen, sufheid etc.), wat los staat van de objectieve vaststellingen m.b.t. het alcoholgehalte.

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel dat de hoeveelheid alcohol in je adem meet. Het toestel is verbonden met de motor van jouw voertuig, zodat de motor niet werkt als de hoeveel alcohol hoger ligt dan toegelaten.

Het alcoholslot registreert hoeveel keer je hebt geblazen, het alcoholgehalte, de data en het uur waarop je blies.

Op die manier wordt getracht om alcohol in het verkeer te beperken en recidive tegen te gaan. Alcohol in het verkeer is immers niet verstandig nu het uw reactievermogen sterk aantast.

De kosten van het alcoholslot bestaan enerzijds uit het alcoholslot an sich en anderzijds uit het omkaderingsprogramma die gevolgd dient te worden. Het omkaderingsprogramma bestaat uit de vorming die dient te worden gevolgd, de persoonlijke begeleidingsgesprekken en het uitlezen van de gegevens.

Het plaatsen van het alcoholslot dient te gebeuren bij een erkend dienstencentrum.

Meer informatie over de prijzen etc. vindt u op de site van het VIAS.

Wanneer riskeer ik een alcoholslot?

Soms heeft de rechter de keuze om al dan niet een alcoholslot op te leggen of soms voorziet de wet een verplichte oplegging ervan, minstens voor de voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

De rechter kan reeds een alcoholslot opleggen bij een gemeten concentratie van te minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

Het alcoholslot wordt opgelegd voor minstens één jaar tot levenslang.

Een alcoholslot is niet goedkoop en dient te worden gedragen door de veroordeelde. Je kan de rechter evenwel vragen dat de geldboetes die worden opgelegd verminderd worden met de volledige of gedeeltelijke kostprijs van zo’n alcoholslot.

Wat met drugs in het verkeer?

In principe wordt er in België een nultolerantie in het verkeer gehanteerd. Rijden onder invloed is aldus absoluut verboden. Er wordt streng opgetreden tegen drugs in het verkeer.

Bij betrapping tijdens het besturen van uw voertuig, zal u aldus sowieso gedagvaard worden.

De Politiediensten kunnen u een speekseltest of een bloedtest laten afleggen ter opsporing van drugs wanneer zij bepaalde indicaties (bv. geur, gedrag, uiterlijke tekenen) van inname vaststellen.

Let op: bepaalde drugs kan tot dagen na de inname nog worden opgespoord!

De geldboetes voor rijden onder invloed van drugs variëren tussen de 1.600,00 EUR tot 16.000,00 EUR.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Misdrijven

Algemeen

Mag er een advocaat mee naar mijn verhoor?

Bij de meeste verhoren is het vandaag de dag toegelaten om u te laten bijstaan door een raadsman. Het is aangeraden dit te doen. De advocaat mag niet antwoorden in uw plaats, maar zal u adviseren voorafgaand aan uw verhoor, kan u enigszins proberen helpen tijdens het verhoor en is op die manier ook van meet af aan betrokken in uw dossier, hetgeen bij latere verdediging door de rechtbank uiteraard van pas komt. Indien u een uitnodiging tot verhoor ontvangt is het dus aangeraden om vooraf minstens een consultatie in te plannen met uw advocaat.

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het openbaar ministerie (ook wel “het parket” genoemd) vertegenwoordigt de maatschappij. Vooral in het strafrecht neemt het openbaar ministerie een prominente plaats is. Zij oefenen namens die maatschappij de strafvordering uit. Zij beslissen wie er via een dagvaarding voor de rechtbank komt en voor welke misdrijven dit gebeurt.

Wat is een seponering of een sepot?

Dit is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij zij van oordeel zijn dat de zaak na een onderzoek niet voor de rechtbank gebracht moet worden. De oorzaken kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld een onbekende dader, geen prioriteit en geen schade. Als benadeelde partij krijg je kennis van de beslissing tot seponering.

Slachtoffer

Kan ik de schade recupereren?

Via een burgerlijke partijstelling kan je de materiele en morele schade recupereren, dit dient concreet te worden begroot en de rechtbank beslist uiteindelijk over de grootte van de schadevergoeding. Op het totale bedrag kan je ook een rechtsplegingsvergoeding begroten, dit hangt dus af van de grootte van de vordering, en dit bedrag is bedoeld om een deel van de advocatenkosten te betalen.

Kan ik de gemaakte kosten recupereren?

Hiervoor verwijzen we naar de uitleg over de rechtsplegingsvergoeding hierboven. Hier vindt u de concrete bedragen van de rechtsplegingsvergoeding: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/rechtsplegingsvergoeding_2021_1.pdf.

De advocatenkosten worden als je slachtoffer bent vaak vergoed door de verzekeraar, de voorwaarde is hiervoor wel dat je verzekerd bent in rechtsbijstand. Voor meer uitleg zie ‘gratis bijstand’ (link andere pagina).

Wat is een ‘benadeelde persoon’?

Een ‘benadeelde persoon’ noemen we binnen het strafrecht iemand die door een strafbaar feit schade lijdt. Indien je je opgeeft als benadeelde persoon, bijvoorbeeld na het indienen van een klacht, wordt je op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen in het dossier.

Wat is een ‘burgerlijke partij’?

De ‘burgerlijke partij’ gaat iets verder dan de benadeelde persoon en stelt een effectieve vordering tot schadevergoeding voor de rechtbank. De vordering moet worden begroot en er moeten daarvan bewijzen worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank kent dan een deel of de volledige schadevergoeding toe en motiveert in de beslissing waarom ze welk bedrag toekent. Een burgerlijke partijstelling opstellen is vakwerk en wij staan u hierin graag bij, het zou immers zonde zijn om delen van de schade niet te recupereren indien u hier recht op hebt.

Wat als de veroordeelde geen financiële middelen heeft?

Je kan, indien je hiervoor verzekerd bent, bij je verzekering aankloppen. In je polis is dan ‘insolventie derden’ inbegrepen, dit dient bij je verzekeraar te worden nagevraagd. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun verwanten kunnen via een door de overheid opgericht fonds een procedure voeren om hun schade betaald te krijgen via het fonds. Wij staan onze cliënten ook in die procedures bij.

Dader

Wat is de taak van mijn advocaat bij een verhoor?

Vooraleer het verhoor een aanvang neemt, zal de advocaat zijn cliënt wegwijs maken in de manier waarop een verhoor verloopt en wat zijn rechten zijn.

Hoewel het niet toegelaten is dat de advocaat de vragen die worden gesteld in de plaats van de cliënt zou beantwoorden, is de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor zeker aangeraden. De advocaat ziet er immers op toe dat het verhoor volgens de wettelijke regels plaatsvindt en is door het verhoor bij te wonen ook goed op de hoogte van de toedracht van de zaak, de omstandigheden waarin verklaringen worden afgelegd en welke gevolgen dit eventueel kan hebben.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel processtuk dat wordt betekend via een gerechtsdeurwaarder en waarmee de zaak voor de rechtbank wordt gebracht.

Het is van groot belang om je advocaat meteen in te lichten wanneer je dergelijke dagvaarding ontvangt. De termijn waarbinnen de zaak voor de rechtbank komt is immers kort en hoe beter de advocaat zich kan voorbereiden, des te meer dit de verdediging ten goede komt.

Wat is een betekening?

Wanneer een vonnis wordt uitgesproken is dit meestal nog niet definitief. Eerst dient een betekening te gebeuren via de gerechtsdeurwaarder. Hierdoor gaan de termijnen voor het aanwenden van rechtsmiddelen (bijvoorbeeld beroep) lopen.

Ook van de betekening dien je je advocaat steeds tijdig in te lichten, zodat hij tijdig kan handelen.

Wat is een opschorting?

In het strafrecht kan men aan de rechter een opschorting vragen. Hierdoor wordt er geen straf opgelegd wanneer men gedurende een door de rechter bepaalde periode geen nieuwe feiten pleegt. bovendien kan men hierdoor zijn of haar strafblad blanco houden.

Wat is een werkstraf?

Een alternatieve straf die soms wordt opgelegd betreft de werkstraf. Dit betekent dat men gedurende een door de rechter bepaalde periode een aantal uren gemeenschapsdienst moet verrichten.

Een werkstraf kan enkel worden opgelegd indien men daar zelf mee akkoord kan gaan.

Wat is een straf met uitstel?

Niet iedere straf is een effectieve straf. Dikwijls wil de rechter een signaal geven en vermijden dat er nieuwe feiten zouden worden gepleegd. Dan wordt er gewerkt met een straf met uitstel, die pas in voege treedt wanneer men een nieuw misdrijf zou begaan.

Wat zijn probatievoorwaarden?

Een straf hoeft niet noodzakelijk repressief te zijn. Rechters willen vaak vermijden dat er nieuwe feiten worden gepleegd. Vandaar dat er voorwaarden kunnen worden opgelegd zoals het volgen van een therapie, een cursus, zich onthouden van alcohol- of drugsgebruik, enz…

Moet ik bij een gevangenisstraf ook echt naar de gevangenis?

Niet altijd. Er kan beslist worden om bepaalde straffen niet uit te voeren. Bovendien kan men voor lichtere straffen soms een enkelband bekomen en zijn straf thuis uitzitten.

Echtscheiding

Verloopt een echtscheiding steeds via een procedure?

Neen. Men kan ook scheiden via een onderhandeld akkoord, een zogenaamde “echtscheiding met onderlinge toestemming”. Anders dan veel mensen denken, dient dit niet per definitie door een notaris te worden opgesteld. Ook een advocaat kan dergelijke overeenkomst opstellen en beschikt over heel wat expertise daaromtrent. Uw advocaat kan de afspraken die u zelf maakte in een juridisch sluitende tekst gieten of in uw plaats onderhandelen met de tegenpartij om op die manier op korte termijn tot een regeling te komen.

De tekst zal wel nog moeten worden goedgekeurd door de rechtbank. Uw advocaat doet daarvoor het nodige, zonder dat u nog op de rechtbank aanwezig moet zijn.

Geldt hetzelfde indien men niet gehuwd was?

Ja. Ook voor feitelijke samenwoners is het mogelijk om op dezelfde manier een overeenkomst te sluiten. Indien u dat wenst kan ook deze worden gehomologeerd door de familierechtbank. Ook daarvoor kan u dus terecht bij uw advocaat.

Hoe wordt omgegaan met de kinderen?

De kinderen zijn geen partij en dus geen cliënt. Anderzijds zijn zij dikwijls van zeer nabij betrokken bij een scheidingsproblematiek. Wij proberen steeds zoveel mogelijk te handelen vanuit het belang van het kind. Zij mogen absoluut niet de dupe worden van de situatie.

Welke bijstand levert mijn advocaat in geval van procedure?

Een gerechtelijke procedure kan u heel wat stress bezorgen. Het behoort tot de kerntaak van de advocaat om een groot deel van die last van uw schouders te nemen. Door eerlijk advies, permanente bijstand op de rechtbank en een evaluatie na de procedure trachten wij u op een kordate en correcte wijze door de moeilijke periode te loodsen.

Erfenissen

Kan ook hierover een minnelijke oplossing worden gezocht?

Ja. Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden, betekent dit per definitie een moeilijke tijd. Uw advocaat probeert het gesprek aan te gaan met de andere erfgenamen, hun notaris of advocaat om het dossier voor u binnen een redelijke tijdspanne op te lossen.

Wat indien de tegenpartijen de zaken op de lange baan schuiven?

Wanneer dit gebeurt kan uw advocaat voor u de gerechtelijke vereffening en verdeling vorderen voor de rechtbank. Deze zal dan een notaris aanstellen die de erfenis gerechtelijk afhandelt, met bijstand van uw advocaat. Het grote voordeel is dat hierbij een tijdpad kan worden vastgelegd, zodanig dat de zaak in een stroomversnelling kan geraken.

Wat als andere erfgenamen niet eerlijk zijn?

In het kader van een erfenis dient men opgave te doen van al hetgeen men tijdens het leven van de overledene heeft ontvangen, al dan niet met diens toestemming. Uw advocaat helpt u om de overige erfgenamen te dwingen open kaart te spelen en deze ontvangen voordelen, die meestal een voorschot op hun erfenis zijn, te laten verrekenen.

Tucht

Er loopt een tuchtonderzoek, wat kan ik doen?

Een tuchtonderzoek kan zeer ingrijpend zijn en heeft een weerslag op het privéleven van de betrokkene. Om zeker te zijn dat er niet te ver gegaan wordt en dat er geen verkeerde indruk ontstaat is het belangrijk al tijdens het tuchtonderzoek beroep te doen op een advocaat. Wij helpen u bij de voorbereiding van eventuele verhoren en zetten een strategie uit voor de verdediging van uw belangen.

Wat bij een preventieve schorsing?

Tijdens die schorsing mag je geen dienstprestaties verrichten. Indien je tijdens die periode beroep doet op een advocaat is dit nog tijdig, gezien wij dan de schade kunnen beperken. We krijgen tijdens die periode ook zicht op de precieze omstandigheden van de schorsing.

Wat bij een beslissing door het bestuursorgaan?

Het bestuursorgaan heeft een grote beslissingsmacht en kan beslissen om een blaam of een ergere sanctie op te leggen. Wij staan u bij tijdens de zitting bij het bestuursorgaan gezien dit zeer stresserend kan zijn. Wij gaan ook na of de beslissing voldoende gemotiveerd is en of die niet te streng is.

Is hoger beroep mogelijk?

Ja, vaak staan wij cliënten ook bij tijdens de beroepsprocedure. De beroepskamer is vaak minder betrokken bij het incident dat aanleiding geeft voor de tuchtprocedure en dit kan mee bepalend zijn voor een andere uitkomst.

Aansprakelijkheid

Wat te doen bij een schadegeval waarbij diverse personen betrokken zijn?

Wanneer je geconfronteerd wordt met een schadegeval, is het van belang vooreerst stukken te verzamelen die het bewijs leveren van het feitenrelaas. In de mate het feitenrelaas niet voldoende vaststaat, kan het aansprakelijkheidsvraagstuk nadien immers niet worden opgelost.

Welke stappen kan je zoal ondernemen?

  • neem duidelijke foto’s van de schade of de gebeurtenis en zorg dat de datum van de foto’s kan worden achterhaald;
  • vraag de identiteit van eventuele getuigen die een verklaring kunnen afleggen m.b.t. de feiten;
  • vraag de politiediensten om ter plaatse te komen teneinde de nuttige vaststellingen te doen ;
  • leg een verklaring af op het politiebureau;
  • laat de geleden schade vaststellen en ramen, zoek het aankoopbewijs van het beschadigde goed of houdt het aankoopbewijs van het vervangen goed of herstelfactuur bij;
  • vul het gemeenschappelijk aanrijdingsformulier (zorgvuldig!) in in het geval van een verkeersongeval

Vervolgens doe je aangifte bij de betrokken verzekeraar, desgevallend via jouw makelaar of werkgever.

Contacteer tevens uw advocaat. Deze kan u bijstaan in elke fase van het dossier (verzamelen van bewijsstukken, verhoor, dagvaarding etc.).

Wanneer ben ik aansprakelijk?

In aansprakelijkheidsdossiers wordt vooreerst nagegaan of de probleemsituatie zich al dan niet heeft voorgedaan tussen twee of meer partijen die een contract hebben aangegaan. Er wordt aldus een onderscheid gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Bij buitencontractuele aansprakelijk wordt nagegaan of er een fout werd begaan, met name of er sprake is van een overtreding van een door de wet voorgeschreven regel of een onzorgvuldigheid.

Je kan echter ook zonder fout aansprakelijk worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld als ouder het geval voor onrechtmatige daden door minderjarigen, als bewaarder van een gebrekkige zaak of huisdier die schade berokkend heeft aan anderen of als aansteller bij een onrechtmatige daad door de aangestelde tijdens de bediening.

Bij contractuele aansprakelijkheid dient het contract te worden nagekeken teneinde te beoordelen aan welke afspraken de contractspartij zich niet gehouden heeft.

Ben ik aansprakelijk voor mijn minderjarige kinderen?

Talrijke schadegevallen worden veroorzaakt door kinderen.

Ouders zijn inderdaad aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen zodra het bestaan van een onrechtmatige daad (fout) bewezen is. Het betreft een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid.

Wanneer ouders een gezinsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, zijn de minderjarige kinderen in principe ook mee verzekerd. Geef een schadegeval waarbij uw kind betrokken geraakte aldus meteen aan aan uw verzekeraar, desgevallend via uw makelaar.

Zodra kinderen meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, eindigt de mogelijkheid om de ouders aan te spreken. Vanaf de meerderjarigheid kan enkel het kind rechtstreeks worden aangesproken. De leeftijd wordt bepaald op het ogenblik van de feiten (en niet op het ogenblik van de uitspraak van de rechtbank).

Ben ik aansprakelijk voor schade aangericht door mijn zaken en huisdieren?

Je bent aansprakelijk voor gebrekkige zaken of huisdieren die schade berokkenen aan anderen. Dit is ook het geval wanneer je in principe geen fout hebt begaan. Het loutere feit bewaarder te zijn van een zaak/dier volstaat.

Ga na of je over en verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ beschikt en geef het schadegeval aan. In principe, in geval van dekking, handelen zij het dossier verder af en schakelen zij, indien nodig, een eigen advocaat in.

Wat bij problemen bij de uitvoering van een contract?

Contracten zijn vaak complex opgesteld.

Vraag raad aan uw advocaat bij problemen met de uitvoering van het contract. Deel uw advocaat het door partijen getekende contract mee, samen met de bewijsstukken met betrekking tot de problematiek. De reeds gevoerde correspondentie is vaak interessant en van belang.

Wacht hierbij niet te lang. Het is in vele gevallen noodzakelijk dat kort op de bal wordt gespeeld.

In geval van problemen met de uitvoering van een overeenkomst, wordt alleszins voorrang gegeven aan een minnelijke oplossing. Het is immers vaak van groot belang de goede relatie met de andere contractspartij te handhaven en te bewerkstelligen.