Privacyverklaring

LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring volgens de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) lees je meer over het verzamelen, bewaren en beschermen van je gegevens.

Wat?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door medewerkers van ons kantoor en eventueel derden die door ons kantoor ingeschakeld worden voor bepaalde specifieke diensten.

Hiervoor worden de nodige afspraken rond de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) gemaakt.

Je persoonsgegevens

Zodra je 1 van onze kantoordiensten bevraagt, gebruikt of contacteert, verzamelt en verwerkt LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR je persoonsgegevens. Dit gebeurt ook als je het contactformulier op de website invult.

Alle gewonnen informatie kan verder ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van je relatie met ons kantoor, of met iemand die je vertegenwoordigt. Soms is LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR wettelijk of decretaal verplicht om je persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om deze gegevens op te vragen en zijn zij dan zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen die ze zelf doen.

Wat zijn je persoonsgegevens?

Basisprincipes voor de verwerking van je persoonsgegevens

De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor jouw persoonsgegevens is Sarah LEYSEN, advocaat te Koning Leopold I-straat, 8500 KORTRIJK.

LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR verwerkt je persoonsgegevens in functie van zijn taken:

  • Dossierbeheer en het verlenen van juridisch advies en procedurevoering
  • op basis van toestemming of contractuele basis

LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR bewerkt en verzamelt je persoongegevens rechtstreeks of af en toe vanuit andere overheidsdiensten die er al over beschikken. Je persoonsgegevens worden gedurende de periode die noodzakelijk is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden bewaard en daarna tot de wettelijk opgelegde termijn.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Je rechten

Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke bij LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR contacteren om:

  • je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of eventueel te wissen
  • beperking of bezwaar aan te tekenen m.b.t. tot het verwerken of het doorgeven van je persoonsgegevens
  • je toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van gevoelige gegevens voor zover van toepassing en slechts in de mate toestemming daartoe de enige rechtsgrond zou zijn (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen).
  • je aan LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR doorgegeven persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je meent dat het kantoor niet in overeenstemming met de wetgeving rond gegevensbescherming heeft gehandeld

In principe ontvang je binnen de 30 dagen schriftelijk een antwoord van de door LEYSEN + DE VOGELAERE PUUR ADVOCATUUR aangestelde verwerkingsverantwoordelijke en informeert de verwerkingsverantwoordelijke je ook binnen 1 maand na de ontvangst van het verzoek over iedere weigering of beperking van het recht op inzage van de betreffende gegevens alsook van de redenen voor de weigering of beperking. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek en van het aantal lopende verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden door de wet of de praktijk binnen de beperkingen van de geldende reglementering rond privacy en gegevensbescherming. Wijzigingen en aanpassingen lees je altijd via de website.

Contact

Meer informatie of een vraag?

Sarah LEYSEN
Koning Leopold I-straat 19
8500 KORTRIJK
sarah@puuradvocatuur.be