210623 LEYSEN DEVOGELAERE 007

Tarieven & dienstenwet

Over advocaten en facturen hoor je de wildste verhalen. Ons advies is niet goedkoop maar daar krijg je heel wat voor terug. Wij scheppen duidelijkheid.

Wij staan voor een persoonlijke behandeling van uw dossier door een advocaat of een team van advocaten, dit met oog voor detail en juridisch advies van topkwaliteit. Je kan bijstand verwachten van een gedreven advocaat die zich permanent bijschoolt en voor u de beste oplossing zoekt.

Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt worden onze kosten voor jou betaald, voor meer informatie, klik hier (link gratis bijstand)

Wat kost dit?

 • Ereloon: standaard 165,00 EUR per uur. Indien de persoonlijke financiële situatie of de complexiteit van een dossier dit vereist kan dit worden aangepast. Dit gebeurt altijd in samenspraak. We houden alles bij zodat het voor u duidelijk is hoeveel werk we aan wat gespendeerd hebben. We werken steeds heel efficiënt om de kosten te drukken.
 • Kantoorkosten:
  • 100,00 EUR forfait om een dossier aan te maken;
  • 9,00 EUR per brief/email/fax en 16,00 EUR per aangetekende brief;
  • Verplaatsingsvergoeding van 0,75 EUR/km.

Kosten aan derden of gerechtskosten worden apart opgelijst en aangerekend. Voorbeelden hiervan zijn kosten aan de griffie, gerechtsdeurwaarder, notaris, hypotheekkantoor, registratiekantoor, derde-advocaat, vertaler of deskundige.

Op alle kosten dient er 21% BTW te worden aangerekend, dit is wettelijk verplicht.

Wij werken steeds met provisiefacturen om te vermijden dat u voor onvoorziene kosten staat bij de eindafrekening. De provisies worden uiteraard in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisiefactuur.

Op elk gewenst ogenblik kan je de stand van ereloon en kosten opvragen. Wij houden een gedetailleerd prestatieoverzicht bij. Zo is het voor u duidelijk wat er allemaal gebeurt in uw dossier.

Alle facturen uitgaande van een advocaat van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt per begonnen maand een interest van 1% aangerekend, alsook een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Bij gebreke aan betaling, kan beslist worden alle prestaties op te schorten.

Dienstenwet

Identificatiegegevens

Mr. Jan LEYSEN, mr. Tim DE VOGELAERE en mr. Sarah LEYSEN zijn zaakvoerder van het kantoor PUUR ADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV met ondernemingsnummer 0544.994.795.

Het kantoor PUUR ADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE groepeert de volgende advocaten:

 • Jan LEYSEN
 • Tim DE VOGELAERE met BV DE VOGELAERE TIM, met vestiging te 8500 Kortrijk, Groeningekaai 25/35 en met ondernemingsnummer 0627.673.340.
 • Sarah LEYSEN met BV SARAH LEYSEN met vestiging te 8500 Kortrijk, André Devaerelaan 34 en met ondernemingsnummer 0754.999.993.
 • Wouter BUYCK, Koning Leopold I-straat 19, 8500 Kortrijk met ondernemingsnummer 0630.899.183
 • Arnaud VANSUYT, Koning Leopold I-straat 19, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 0773.528.478.

Het kantoor PUUR ADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV heeft haar vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19.

Advocaten — Beroepsorde

De advocaten van dit kantoor staan hun cliënteel zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden bij in alle takken van het recht en dit hoofdzakelijk in het burgerlijk, het handels- en het strafrecht. Voor meer uitleg dienaangaande verwijzen wij u graag door naar de rubriek ‘specialisaties’. Ook verlenen zij aan hun cliënteel juridisch advies en verschaffen zij juridische bijstand.

Alle advocaten van het kantoor PUUR ADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Orde van Advocaten Kortrijk die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor PUUR ADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV is verzekerd via een collectieve polis met nummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe NV, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500,00 EUR per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250,00 EUR. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300,00 EUR.

De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of bij klachten kan u terecht per post op het adres Koning Leopold I-straat 19 te 8500 Kortrijk, via telefoon op het nummer 056 22 62 50, via fax op het nummer 056 21 94 96 of via e-mail op het adres info@puuradvocatuur.be

Geschillen

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.