Aansprakelijkheid

Wat te doen bij een schadegeval waarbij diverse personen betrokken zijn?

Wanneer je geconfronteerd wordt met een schadegeval, is het van belang vooreerst stukken te verzamelen die het bewijs leveren van het feitenrelaas. In de mate het feitenrelaas niet voldoende vaststaat, kan het aansprakelijkheidsvraagstuk nadien immers niet worden opgelost.

Welke stappen kan je zoal ondernemen?

  • neem duidelijke foto’s van de schade of de gebeurtenis en zorg dat de datum van de foto’s kan worden achterhaald;
  • vraag de identiteit van eventuele getuigen die een verklaring kunnen afleggen m.b.t. de feiten;
  • vraag de politiediensten om ter plaatse te komen teneinde de nuttige vaststellingen te doen ;
  • leg een verklaring af op het politiebureau;
  • laat de geleden schade vaststellen en ramen, zoek het aankoopbewijs van het beschadigde goed of houdt het aankoopbewijs van het vervangen goed of herstelfactuur bij;
  • vul het gemeenschappelijk aanrijdingsformulier (zorgvuldig!) in in het geval van een verkeersongeval

Vervolgens doe je aangifte bij de betrokken verzekeraar, desgevallend via jouw makelaar of werkgever.

Contacteer tevens uw advocaat. Deze kan u bijstaan in elke fase van het dossier (verzamelen van bewijsstukken, verhoor, dagvaarding etc.).

Wanneer ben ik aansprakelijk?

In aansprakelijkheidsdossiers wordt vooreerst nagegaan of de probleemsituatie zich al dan niet heeft voorgedaan tussen twee of meer partijen die een contract hebben aangegaan. Er wordt aldus een onderscheid gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Bij buitencontractuele aansprakelijk wordt nagegaan of er een fout werd begaan, met name of er sprake is van een overtreding van een door de wet voorgeschreven regel of een onzorgvuldigheid.

Je kan echter ook zonder fout aansprakelijk worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld als ouder het geval voor onrechtmatige daden door minderjarigen, als bewaarder van een gebrekkige zaak of huisdier die schade berokkend heeft aan anderen of als aansteller bij een onrechtmatige daad door de aangestelde tijdens de bediening.

Bij contractuele aansprakelijkheid dient het contract te worden nagekeken teneinde te beoordelen aan welke afspraken de contractspartij zich niet gehouden heeft.

Ben ik aansprakelijk voor mijn minderjarige kinderen?

Talrijke schadegevallen worden veroorzaakt door kinderen.

Ouders zijn inderdaad aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen zodra het bestaan van een onrechtmatige daad (fout) bewezen is. Het betreft een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid.

Wanneer ouders een gezinsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, zijn de minderjarige kinderen in principe ook mee verzekerd. Geef een schadegeval waarbij uw kind betrokken geraakte aldus meteen aan aan uw verzekeraar, desgevallend via uw makelaar.

Zodra kinderen meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, eindigt de mogelijkheid om de ouders aan te spreken. Vanaf de meerderjarigheid kan enkel het kind rechtstreeks worden aangesproken. De leeftijd wordt bepaald op het ogenblik van de feiten (en niet op het ogenblik van de uitspraak van de rechtbank).

Ben ik aansprakelijk voor schade aangericht door mijn zaken en huisdieren?

Je bent aansprakelijk voor gebrekkige zaken of huisdieren die schade berokkenen aan anderen. Dit is ook het geval wanneer je in principe geen fout hebt begaan. Het loutere feit bewaarder te zijn van een zaak/dier volstaat.

Ga na of je over en verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ beschikt en geef het schadegeval aan. In principe, in geval van dekking, handelen zij het dossier verder af en schakelen zij, indien nodig, een eigen advocaat in.

Wat bij problemen bij de uitvoering van een contract?

Contracten zijn vaak complex opgesteld.

Vraag raad aan uw advocaat bij problemen met de uitvoering van het contract. Deel uw advocaat het door partijen getekende contract mee, samen met de bewijsstukken met betrekking tot de problematiek. De reeds gevoerde correspondentie is vaak interessant en van belang.

Wacht hierbij niet te lang. Het is in vele gevallen noodzakelijk dat kort op de bal wordt gespeeld.

In geval van problemen met de uitvoering van een overeenkomst, wordt alleszins voorrang gegeven aan een minnelijke oplossing. Het is immers vaak van groot belang de goede relatie met de andere contractspartij te handhaven en te bewerkstelligen.