Wanneer ben ik aansprakelijk?

In aansprakelijkheidsdossiers wordt vooreerst nagegaan of de probleemsituatie zich al dan niet heeft voorgedaan tussen twee of meer partijen die een contract hebben aangegaan. Er wordt aldus een onderscheid gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Bij buitencontractuele aansprakelijk wordt nagegaan of er een fout werd begaan, met name of er sprake is van een overtreding van een door de wet voorgeschreven regel of een onzorgvuldigheid.

Je kan echter ook zonder fout aansprakelijk worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld als ouder het geval voor onrechtmatige daden door minderjarigen, als bewaarder van een gebrekkige zaak of huisdier die schade berokkend heeft aan anderen of als aansteller bij een onrechtmatige daad door de aangestelde tijdens de bediening.

Bij contractuele aansprakelijkheid dient het contract te worden nagekeken teneinde te beoordelen aan welke afspraken de contractspartij zich niet gehouden heeft.