Algemeen

Mag ik mijn rijverbod in het weekend uitvoeren?

De wet voorziet de mogelijkheid om het door de rechtbank opgelegde rijverbod enkel uit te voeren tijdens het weekend en feestdagen.

Alzo mag u tijdens de weekdagen gewoon met uw voertuig blijven rijden.

Dit betreft een gunst (en geen recht) en dient uitdrukkelijk te worden gevraagd aan de rechtbank. De rechtbank is niet verplicht in te gaan op deze vraag.

Indien een alcoholslot wordt bevolen of medische en psychologische proeven worden opgelegd, kan evenwel geen weekendrijverbod worden bekomen.

Praktisch dient u binnen de 4 dagen na ontvangst van de uitnodiging door de Politiediensten uw rijbewijs op de griffie neer te leggen, alwaar u een attest zal meekrijgen waarmee u naar de gemeente dient te geen om een tijdelijk rijbewijs te bekomen.

Het verval start op vrijdag 20 uur tot zondag 20 uur en van 20 uur op de vooravond van de feestdag tot 20 uur op die feestdag.

Het weekendverbod blijft lopen totdat alle door de rechtbank opgelegde dagen zijn verstreken, waarbij desgevallend de dagen die u reeds onderging tijdens een onmiddellijk inning in mindering worden gebracht.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het terug verkrijgen van mijn rijbewijs na afloop van mijn rijverbod?

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen van een theoretische en/of praktisch rijexamen en/of van een medisch en psychologisch onderzoek, indien zij dit wenselijk acht.

In sommige gevallen is de rechtbank daartoe wettelijk verplicht. Dit is het geval bij sommige overtredingen, zoals dronkenschap, in geval van herhaling of indien u een jonge bestuurder bent.

U kunt de rechtbank desgevallend verzoeken om uw geldboete te verminderen met de kostprijs van de examens of onderzoeken.

Wanneer ben je ‘jonge bestuurder’?

Je wordt als jonge bestuurder beschouwd als je minder dan 2 jaar houder bent van een rijbewijs B, ongeacht jouw leeftijd.

Welke boetes en kosten riskeer ik bij een veroordeling?

Per overtreding voorziet de wetgever een sanctie, waaronder een geldboete, waarbij zij telkens de minimum en de maximum bepaalt. Tussen deze wettelijke minima en maxima is de rechtbank vrij te oordelen.

De rechtbank kan toch een geldboete opleggen beneden het wettelijk minimum indien u desgevallend bewijs levert van uw precaire financiële situatie.

De rechtbank kan ook beslissen om een deel van de geldboete met uitstel op te leggen, zodat het werkelijk te betalen deel beperkt blijft.

Verder dien je er rekening mee te houden dat de in de wet voorziene bedragen dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. Sinds 2017 bedraagt de factor 8. Als je veroordeeld wordt tot een geldboete van 20,00 EUR, betekent dit eigenlijk een boete van 20,00 EUR x 8 ofwel 160,00 EUR.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je, in geval van veroordeling, gehouden wordt tot het dragen van de procedurekosten.

Iedereen die veroordeeld wordt tot een geldboete van meer dan 25,00 EUR, dient bovendien een forfaitaire bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds. Heden bedraagt deze bijdrage 200,00 EUR.

Tot slot dient elke veroordeelde een vaste bijdrage te betalen aan het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand. Heden bedraagt deze bijdrage 20,00 EUR.

Moet ik als werkgever meedelen wie met het voertuig reed bij een overtreding?

Ja, dit is wettelijk verplicht en indien u dit weigert kan u eveneens gedagvaard worden voor het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder.