Welke boetes en kosten riskeer ik bij een veroordeling?

Per overtreding voorziet de wetgever een sanctie, waaronder een geldboete, waarbij zij telkens de minimum en de maximum bepaalt. Tussen deze wettelijke minima en maxima is de rechtbank vrij te oordelen.

De rechtbank kan toch een geldboete opleggen beneden het wettelijk minimum indien u desgevallend bewijs levert van uw precaire financiële situatie.

De rechtbank kan ook beslissen om een deel van de geldboete met uitstel op te leggen, zodat het werkelijk te betalen deel beperkt blijft.

Verder dien je er rekening mee te houden dat de in de wet voorziene bedragen dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. Sinds 2017 bedraagt de factor 8. Als je veroordeeld wordt tot een geldboete van 20,00 EUR, betekent dit eigenlijk een boete van 20,00 EUR x 8 ofwel 160,00 EUR.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je, in geval van veroordeling, gehouden wordt tot het dragen van de procedurekosten.

Iedereen die veroordeeld wordt tot een geldboete van meer dan 25,00 EUR, dient bovendien een forfaitaire bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds. Heden bedraagt deze bijdrage 200,00 EUR.

Tot slot dient elke veroordeelde een vaste bijdrage te betalen aan het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand. Heden bedraagt deze bijdrage 20,00 EUR.