Zijn er voorwaarden verbonden aan het terug verkrijgen van mijn rijbewijs na afloop van mijn rijverbod?

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen van een theoretische en/of praktisch rijexamen en/of van een medisch en psychologisch onderzoek, indien zij dit wenselijk acht.

In sommige gevallen is de rechtbank daartoe wettelijk verplicht. Dit is het geval bij sommige overtredingen, zoals dronkenschap, in geval van herhaling of indien u een jonge bestuurder bent.

U kunt de rechtbank desgevallend verzoeken om uw geldboete te verminderen met de kostprijs van de examens of onderzoeken.